Seminární řád

1. Seminární řád rozvíjí Stanovy ArcS a uspořádává nezbytná konkrétní pravidla života v semináři.

2. Každý seminarista si musí být vědom své vlastní odpovědnosti za duchovní prospěch svých spolubratrů. Proto má vědomě vynakládat úsilí o vzájemnou snášenlivost a zachování jednoty Ducha a pokoje v komunitě.

3. Ve vzájemném vztahu se seminaristé řídí zásadami křesťanského bratrství a pravidly slušného chování.

4. K správnému utváření společenství mají seminaristé vhodně využívat nadpřirozené i přirozené prostředky. Mezi ně patří m.j. jak obětavé konání různých liturgických a praktických služeb v ArcS, společné stolování i pěstování sportu, kultury a společných zábav v souladu s denním řádem a cílem ArcS.

5. Seminaristé mají správně využívat čas určený denním řádem k modlitbě, studiu i odpočinku. Součástí denního řádu ArcS jsou také povinnosti stanovené řádným rozvrhem fakulty.

6. Seminarista, který potřebuje udělení výjimky z denního nebo seminárního řádu, si ji předem vyžádá u příslušného představeného. Pokud z nějakého důvodu nezachoval ustanovení denního nebo seminárního řádu, je povinen představenému toto oznámit bez průtahů dodatečně, příp. se omluvit.

7. Ve svém životním stylu se seminaristé musí vystříhat strojenosti, přepychu a marnivosti. Mají dbát na hygienu, úpravnost svého zevnějšku a nosit čisté oblečení přiměřené jejich věku a okolnostem.

8. Sportovní oblečení je určeno zásadně k provozování sportu a nenosí se na přednášky, do jídelny ani do kaple.

9. Čas určený k regeneraci psychických a fyzických sil má v ArcS podobu osobního volna a rekreace.

10. Je věcí seminaristy, jak nejlépe naloží s časem osobního volna, které se tráví v semináři a je určeno např. k soukromé nebo skupinové modlitbě, k privátnímu studiu, úklidu, relaxaci, k zábavě a rozhovorům, atd.

11. V době rekreace se seminarista nemusí zdržovat v ArcS. Rekreace slouží především k odpočinku, obstarání si potřebných věcí ve městě a k udržování psychické a fyzické kondice. Vícekrát v týdnu, zejména v neděli, by každý seminarista měl tuto dobu využít k vycházce do přírody.

12. Chce-li si seminarista vycházku prodloužit (např. z důvodů návštěvy divadla, kina, atp.), může tak udělat ne více než jednou týdně, pokud se předem zapíše do vycházkové knihy. V postě se tato možnost rozšíření vycházky ruší.

13. Vzájemné návštěvy seminaristů na pokojích nejsou dovoleny v době silentia. V čase určeném ke studiu jsou návštěvy mezi seminaristy možné jen ze studijních důvodů.

14. Soukromé návštěvy zvenčí přijímají seminaristé v čase rekreace nebo osobního volna v návštěvní místnosti. Mimo tento čas potřebují k přijetí návštěvy souhlas představeného. Rovněž je možno s předchozím svolením představeného návštěvu pohostit nebo pozvat ke společnému jídlu. Přijímání návštěv na pokojích seminaristů není dovoleno.

15. Každý seminarista je povinen ve společných prostorách i na vlastních pokojích udržovat pořádek a zachovávat zásady společného soužití.

16. Pokoje si seminaristé uklízejí alespoň jednou v týdnu, pokud potřeba nevyžaduje častěji. Na pokojích a ve společných prostorách není dovoleno provádět jakékoli větší úpravy bez souhlasu představeného.

17. Bez zvláštního dovolení představeného se nesmí na pokojích používat elektrické ohřívače, varné konvice, vařiče a infrazářiče. Používání soukromých televizorů je v ArcS zakázáno. Rozhlasové přijímače, magnetofony, walkmany, telefony, atd. se mohou používat pouze v době rekreace nebo osobního volna a s ohledem na druhé. Obdobně toto platí o hře na hudební nástroje.

18. V ArcS se nesmí chovat jakákoli fauna.

19.
Není dovoleno vynášet jídlo a nádobí z refektáře.

20. Alkoholické nápoje se smí v ArcS požívat pouze v době rekreace nebo osobního volna a jenom ve společných prostorách k tomu určených, tj. v jídelně, ve společenské místnosti a na chodbě v tzv. "exkurendu". Kouřit se smí v ArcS pouze v kuřárně.

21. V ArcS není dovoleno přechovávat žádné zbraně, a to ani v případě, že k tomu má držitel náležité oprávnění.

22. V případě onemocnění seminaristy je k dispozici pokoj pro nemocné. S vědomím vicerektora a na základě doporučení lékaře nebo seminárního zdravotníka (infirmáře) se seminarista po dobu své nemoci zdržuje na tomto pokoji.


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ