Disciplinární řád

Disciplinární řád Arcibiskupského semináře

1. "V současné době se zdůrazňuje hodnota jedince a samostatnosti jednotlivé osoby jako něco nerozlučně spojeného s jeho důstojností. Tato hodnota, sama o sobě kladná, se však stává něčím negativním, stane-li se absolutní a vybočí-li z oprávněného rámce své správné souvislosti."1

2. V semináři je zvlášť důležitým úkolem rektora a dalších představených2 střežit jak legitimní svobodu seminaristů, tak sledování cíle, k němuž je seminář svou povahou určen. K naplnění této úlohy náleží rovněž napravování chybujících i oceňování dobrých příkladů.

3. Kromě slov neformálního povzbuzení může představený takové seminaristy, kteří zasluhují ocenění z titulu nějakého zvláštního výkonu, formálně odměnit.

4. K tomu existují následující možnosti odměn:

a) Pochvala.
b) Veřejná pochvala.
c) Věcný nebo peněžitý dar.

5. Pouze rektorovi ArcS přísluší udělovat odměny podle čl. 4 písm c) tohoto řádu.

6. Porušením kázně se rozumí zaviněné porušení povinností, kterého se seminarista dopustil. Tyto povinnosti jsou formulovány Organizačním řádem ArcS, Stanovami ArcS, seminárním a denním řádem, nebo závazným pokynem představeného.

7. Před udělením sankce představený uváží, zda skutečně došlo k provinění a zda nelze viníka napravit pouze domluvou, nebo škodu nahradit vhodnějším způsobem.

8. Kromě domluvy má představený možnost uložit provinilému seminaristovi tyto sankce:

a) Napomenutí neboli důtku.
b) Písemné napomenutí.
c) Podmínečné propuštění z ArcS (se stanovením zkušební lhůty).
d) Propuštění z ArcS.

9. Pouze rektorovi ArcS náleží přijímat kázeňská opatření podle čl. 8 písm. b) - d) tohoto řádu.

10. Kázeňská opatření uvedená v čl. 8 písm c) a d) tohoto řádu je možno uplatnit jen tehdy, když porušení povinností seminaristou bylo velmi těžké, anebo pokud byl písemně seminarista již před tím napomenut a nedošlo k trvalé nápravě.

11. Vůči kázeňskému rozhodnutí rektora podle čl. 8 písm. b) až d) tohoto řádu se může seminarista písemně odvolat ke svému biskupovi do 15 dnů od obdržení písemného kárného rozhodnutí. Výkon sankce se pozastavuje do doby konečného rozhodnutí vlastního biskupa.

Poznámky
1 Direktář pro službu kněží, 61
2 CIC, kán. 239 §3; kán. 261 §1


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ