Podmínky přijetí

Podmínky přijetí do Arcibiskupského semináře (ArcS)

1. Způsob a obsah přijímacího řízení stanovuje pražský arcibiskup, resp. biskup příslušné diecéze.

2. Do ArcS se přijímají pouze ti, kdo chtějí opravdu usilovat o kněžství a mají k této službě předpoklady: lidskou a křesťanskou vyzrálost přiměřenou věku, dostatečnou znalost učení víry a přiměřenou vlastní zkušenost s praxí modlitby. 1

3. Před vstupem do ArcS uchazeč absolvuje zpravidla propedeutický rok v Teologickém konviktu. 2 Od případného prominutí tohoto požadavku osvobozuje po vyslechnutí mínění rektora ArcS a rektora Teologického konviktu příslušný diecézní biskup.

4. Do ArcS mohou být přijati i bohoslovci z jiných diecézí nebo institutů, a to na základě (písemné) dohody příslušného diecézního biskupa (ordináře) s arcibiskupem pražským. V této dohodě se mimo jiné stanoví rozsah, forma a závazek spoluodpovědnosti za nesení břemene provozních nákladů ArcS.

5. K přijetí do ArcS musí kandidát předložit tyto doklady:

1. Rodný list.
2. Potvrzení o křtu.
3. Potvrzenío svátosti biřmování.
4. Potvrzení o církevním sňatku rodičů.
5. Životopis žadatele.
6. Maturitní vysvědčení.
7. Lékařskévysvědčení.
8. Doporučení vlastního duchovního správce.
9. Písemné rozhodnutí vlastního biskupa o přijetí do ArcS.
10. Doporučenírektora Teologického konviktu, pokud kandidát přichází odtamtud.

6. Do ArcS mohou být přijati i uchazeči, kteří před tím pobývali již v jiných institutech, za těchto předpokladů:

1. Nejprve se získá svědectví jejich předchozího představeného.
2. Zjedná se jistota ohledně okolností, příčin a důvodech jejich odchodu z institutu.
3. Bedlivě se prozkoumá jejich úmysl a získá se důvěryhodné svědectví o jejich současnémživotě.

7. Uchazeči, kteří byli z některého semináře nebo institutu propuštěni, nebo odešli sami pro kázeňské provinění nebo kvůli jednání neslučitelnému se stavem seminaristy, mohou být přijati do ArcS jen v mimořádném a dobře odůvodněném případě, 3 takže důvody k opětovnému přijetí musí naprosto jednoznačně a jistě převážit nad pochybnostmi.

Poznámky
1 srov. PDV 62.
2 ?Cíl a specifická výchovná forma v kněžských seminářích si vyžadují, aby kandidáti kněžství si již prošli určitou předchozí přípravou." PDV 62
3 srov. CIC kán. 241 § 3; Instrukce Kongregace pro katolickou výchovu ze dne 8. 3. 1996; Okružní list Kongregace pro svátosti č. 587/97 ze dne 10. 11. 1997, č. 8.


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ