Modlitby za kněžská povolání

Zde naleznete nejrůznější modlitby za kněžská povolání, např. odevzdání se službě Bohu, Žalm 139, Ty mě voláš.

Různé modlitby

Prosba o vedení Ducha svatého
Duchu svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš Ty, podrobit se Tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.

Odevzdání se službě Bohu
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás Tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli. Amen. (Sv. Ignác z Loyoly)

aby tady bylo všechno, čím žiji
Pane, stojím před Tebou a chtěl bych, aby tady bylo všechno, čím žiji. Ty mě dokonale znáš. Vždyť jsi mě celého stvořil. V mém životě není nic, co bych nedostal od Tebe. Tyto ruce, celé mé tělo, všechny moje schopnosti a nadání. Můj život a jeho smysl. A tak to chci teď všechno přinést před Tebe. Všechny mé úspěchy i pády, všechny mé vztahy, které prožívám, touhy, otázky, hledání mého srdce, všechny zmatky a nejasnosti. Ty se vším počítáš. Díky Pane, že mě přijímáš takového, jaký jsem. Nemusím nejdříve na sobě dlouho a tvrdě pracovat, abych se mohl ukázat před Tvou tváří. Mohu přijít hned. Takový, jaký jsem. Nechci se lopotit se svým životem jen sám a spoléhat jen na sebe. Chci se úplně vrhnout do Tvé náruče. Vím, že Ty jsi ten nejlepší průvodce a přítel. Tak na mě, prosím, pohlédni. Chci dělat všechno s Tebou a pro Tebe. Tak, Pane, že budu v životě opravdu šťastný. Amen.

Žalm 139
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, když sedám i když vstávám.
Poznáváš mé myšlenky již z dálky; ať jdu, nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest.
Slovo ještě nemám na jazyku: hle, už je znáš, Hospodine, celé.
Obklopuješ mě zezadu i zpředu a kladeš na mě svou dlaň.
Podivuhodná je pro mě tvá znalost, vznešená a nepochopitelná.
Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, kam až utéci před tvou tváří?
I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!
I kdybych si připjal křídla jitřenky a spočinul na nejzazším moři,
i tam mě povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice.
I kdybych řekl: Aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla,
ani tma ti nebude tmavá, noc jako den se rozjasní: temno je pro tebe tak jako světlo.

Které sis vyvolil?
Bože, tys přikázal svým učedníkům, kteří konali bohoslužbu a postili se, aby vyčlenili Šavla a Barnabáše k dílu, k němuž jsi je povolal, projev svou přítomnost v církvi, která se modlí, a ty, který znáš srdce všech, ukaž, které sis vyvolil k službě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ty mě voláš
Ty mě voláš.
Já sice nerozumím, proč to děláš,
ale chceš mě.
Já neznám tvé cesty, ty jsi skrytý Bůh.
Ale ty znáš mou cestu.
Ty mě chceš.
Děkuji Ti.

Ptáš se mě
Ptáš se mě, čím bych chtěl být.
Často jsem o tom přemýšlel. Odpověď neznám.
Přichází mi na mysl to i ono.
Pokud jsi zde, chci být s tebou.
Ptáš se mě, čím bych chtěl být?
Řekni mi, čím chceš, abych byl. Amen.

Cesta
Cestě, kterou mě vedeš, nerozumím.
Zbav mě pochybností o tvé lásce.
Dej mi trpělivost.
Nekladeš na mě žádné břemeno, aniž mi pomáháš ho nést.
Amen.

Ty miluješ svět
Ty miluješ svět.
Smím v něm pracovat pro blaho všech lidí.
Ty jsi vložil zemi i úmysly, které s ní máš, do našich rukou.
Miluješ dnešek.
Tvé království roste uprostřed nás.
Miluji tvůj svět a chci v něm pracovat,
dokud nepřijde tvůj den, nové nebe a nová země.
Amen.

Stvořil jsi mě
Stvořil jsi mě,
abych dělal, co je určeno jen pro mě a pro nikoho jiného.
Mám v tvých záměrech a v tvém světě místo, které nemůže zaujmout nikdo jiný.
Ať jsem chudý, nebo bohatý, vážený, nebo pohrdaný před lidmi,
ty mě voláš jménem.
Amen.

Chci být stále s Tebou
Chtěl bych se naučit mnoho věcí,
mnoho věcí bych chtěl vyzkoušet
a objevit, kde je mé místo na tomto světě.
Nebuď daleko ode mě, když mám radost,
když se přede mnou otvírá tisícero možností života.
A odpusť mi, když přitom zapomínám na tebe.
Chci se radovat, sytit vším krásným,
být stále bohatší vším dobrem.
Nebuď daleko ode mě,
neboť bych chtěl být stále s Tebou. Amen.

Modlitba Sv. Františka Xaverského
Pomoz mi, abych ti sloužil, jak to zasluhuješ, abych dával a nešetřil námahy, abych pracoval a neptal se po odpočinku, abych bojoval a nedbal ran, abych pracoval a neočekával jinou odměnu, než že mohu spolupracovat na tom, aby se svět sjednotil v lásce. Amen.

Světlo
Ty jsi světlo, ozáři můj život.
Světlo otvírá květy. Otevři mě, abych se setkal s lidmi.
Světlo dává teplo. Učiň můj život radostným, abych lidem přinášel radost.
Ty jsi mé světlo, sviť lidem skrze mne. Amen.

facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ